Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Preguntes freqüents sobre el Capital Social Voluntari

A aquesta pàgina trobaràs informació sobre:

Què és el Capital Social Voluntari (CSV)?

És el capital que les persones sòcies aporten a la cooperativa, de forma voluntària, i pel qual reben una remuneració a través de l’interès anual (Art. 72 de la Llei de cooperatives de les Illes Balears 1/2003 de 20 de març).

Per què serviran els doblers?

Per a, juntament amb la venda de participacions energètiques, finançar els projectes d’autoproducció col·lectiva que la cooperativa té previst dur a terme.

Quin import puc invertir?

L’import mínim són 100 € i les aportacions s’han de fer en múltiples de 100 €. Les aportacions al capital es podran realitzar a través de diferents emissions, depenent de les necessitats de finançament dels projectes. Quan s’obri una emissió es podrà dividir en diferents rondes de captació d’acord amb unes condicions que permetin facilitar la participació justa i distribuïda en la inversió. A mesura que s’obrin noves rondes de captació, perquè no s’hagi cobert l’emissió en les rondes prèvies, s’augmentaran els límits màxims a les aportacions per persona.

Recomanam només invertir una quantitat que no prevegis necessitar a curt o mig termini.

Quin interès rebré?

El tipus d’interès l’estableix anualment l’Assemblea General de la cooperativa i, en cap cas, pot ser superior a l’interès legal dels diners. Pots consultar el tipus d’interès a l’apartat de les característiques de la modalitat de participació com a Impulsor\a FV del\s projecte\s a finançar.

Les modificacions en el tipus d’interès són notificades a les persones sòcies mitjançant un correu electrònic informatiu.

L’interès es meritarà a partir de l’endemà del desemborsament efectiu de l’aportació.

Com rebré els interessos?

El pagament dels interessos es farà de manera anual durant el mes de febrer. Els interessos es pagaran per transferència bancària. No s’admetrà el desemborsament en diners metàl·lics.

En el moment del pagament dels interessos, la cooperativa procedirà a retenir el percentatge que legalment és exigible en cada moment, en concepte de retenció a compte del IRPF.

Qui pot fer l’aportació?

Per a realitzar l’aportació és imprescindible ser sòcia o soci de la cooperativa. Si encara no formes part de la nostra cooperativa aquí trobaràs informació per associar-te.

Com ho he de fer per invertir?

Has d’enviar un correu electrònic a atenciosocies@somserveisenergetics.coop amb la següent informació:

  • nom i llinatges,
  • número de sòcia o soci de la cooperativa,
  • número de DNI (NIE en cas d’estrangers o CIF en cas de persones jurídiques),
  • la quantitat que vols aportar

i nosaltres ens posarem en contacte amb tu.

Quin tractament fiscal té l’aportació de Capital Social Voluntari?

Als efectes de la declaració de la renda (IRPF) els interessos abonats tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari. La cooperativa farà arribar a les sòcies i socis un certificat on es detallaran els interessos abonats i la retenció practicada, perquè els i les participants puguin efectuar correctament la seva declaració.

Quins drets i deures tendré?

Com a cooperativa, els drets de les sòcies i socis no es vinculen mai a la quantitat de capital aportat. A part dels drets i deures que figuren per a les persones sòcies a la normativa vigent i als Estatuts socials de la cooperativa, en relació a la teva aportació s’haurà de complir amb les clàusules establertes al contracte d’acord d’admissió.

Quin risc té l’aportació al Capital Social Voluntari?

Com a qualsevol altra empresa, Som Serveis Energètics podria arribar a entrar en suspensió de pagaments. En aquesta situació, l’ordre de pagament dels doblers romanents seria: deutes amb l’Administració, treballadors/es, els crèdits i préstecs a tercers, els títols participatius, el capital social voluntari i, finalment, el capital social obligatori.

Podré retirar el capital quan vulgui?

Sí, sempre podràs retirar el capital aportat sense cap tipus de problemes ni penalització. Ho podràs fer en la seva totalitat o bé de manera parcial (sempre múltiples de 100 €). Per a fer-ho, hauràs d’escriure a atenciosocies@somserveisenergetics.coop sol·licitant al Consell Rector la retirada de la quantitat aportada.

Desplaçat dalt de tot