Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Aprofita la teva autoproducció – Dimensiona la teva instal·lació

La instal·lació de sistemes d’autoproducció domèstica avança imparablement, i es veu afavorida tant per l’actual regulació que ha permès la simplificació administrativa i la compensació d’excedents, com per la voluntat dels ciutadans i ciutadanes, sigui per la seva consciència mediambiental o pels estalvis econòmics que puguin obtenir.

Sobre aquest últim punt convé saber què hem de tenir en compte a l’hora de dimensionar una instal·lació per a la nostra llar.

En instal·lacions d’autoproducció connectades a la xarxa de distribució acollides a la compensació d’excedents, cal distingir entre el valor de l’energia autoconsumida, que serà el valor del preu del kWh contractat amb la nostra comercialitzadora, i el valor de la producció injectada a la xarxa, que serà retribuïda com a compensació d’excedents per la comercialitzadora al preu acordat.

Amb aquesta primera distinció ja tenim la primera pista; perquè mentre el preu contractat està entre 9 i 15 cent/kWh, el preu mitjà que s’està oferint pel kWh en la compensació d’excedents està al voltant dels 6 cent/kWh de la qual cosa es dedueix que per a una més ràpida amortització de la instal·lació és fonamental que el nostre consum s’adapti a la producció de l’equip instal·lat.

Per això és molt important tenir present el nostre perfil de consum a l’hora del seu dimensionat. Així, en un sistema d’autoproducció fotovoltaic , la programació d’elements de consum a les hores de producció és una bona eina.

Per a calcular l’amortització, només cal tenir en compte la dada de la producció estimada de la teva instal·lació! És una dada que ens informa simplement de la producció estimada i que ens pot servir per al dimensionat de la instal·lació per a compensar tot el nostre consum elèctric i per tant, la nostra petjada de carboni; però, insistim, ens diu poc de com rendibilitzarem la nostra inversió.

Per a això haurem de fer comptes sabent certes dades com son:

A.- Consum habitual durant les hores estimades de producció de la instal·lació FV
B.- Producció horària estimada de la instal·lació d´autoproducció.
C.- Producció horària excedentària. (Diferència entre B i A)

Observant els gràfics es percep en aquests exemples que hi ha un aprofitament raonable de l’autoproducció al gràfic 1 mentre que en el gràfic 2 es mostra un cas amb un baix aprofitament de l’autoproducció, un excés d’excedents, fet que portaria a una lenta amortització de la instal·lació.

Gràfic 1. Alt aprofitament de l´autoproducció.
Gràfic 2. Baix aprofitament de l´autoproducció.

Aprofita la teva autoproducció – Dimensiona la teva instal·lació
Desplaçat dalt de tot